شبکه های اجتماعی:
02177617152

09934081168

مرجوعی و عودت پذیرفته نیست مگر درصورت وجود هر مشکل در پارچه وجنس که خوشبختانه این اتفاق تا به حال در روند تولید پارسیان نیفتاده است